УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

часопис «Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля»

Бланк в форматі .doc

Рецензія – рекомендація
на рукопис статті


Назва статті____________________________________________________________

Загальний характер матеріалу: робота експериментальна, теоретична, оглядова, коротке повідомлення, опис нової методики (потрібне підкреслити).
Додаткова характеристика (не обов’язково):_______________________________
______________________________________________________________________

Профіль статті: відповідає (не відповідає) тематиці журналу (потрібне підкреслити).
_________________________________________________________________________

Резюме відображає зміст статті? : так, ні

Чи доведена у Вступі актуальність розробки (так, ні), викладена її мета (так, ні), чітко сформульована проблема (так, ні), виконано достатній огляд попередніх розробок за темою статті (так, ні)? (потрібне підкреслити) Можливі додаткові коментарі:___________________________________________ _______________________________________________________________________

Стиль викладення: чіткий, занадто деклараційний (немає підтвердження власними експериментами чи розрахунками), робота структурована (не структурована), потребує скорочення, переробки, невиправдано багато повторювань, формул, малюнків, доцільно скоротити (доповнити) список літератури, покращити технічне оформлення тексту, рисунків, забагато граматичних помилок (опечаток) (потрібне підкреслити).

Науковий зміст: матеріал є оригінальним; має науковий інтерес, раніше опублікований повністю, частково; містить нові експериментальні дані, теоретичні, методичні або методологічні новації; наукові результати обґрунтовані (не обґрунтовані), не містить суттєво нових наукових результатів; містить помилкове (неоднозначне) твердження, дані сумнівні, статистично або експериментально не обґрунтовані (потрібне підкреслити). Можливі доповнення:
_______________________________________________________________________________________

Висновки статті: конкретні, не конкретні, декларативні, відповідають, не повністю відповідають, зовсім не відповідають змісту статті, розкривають (не розкривають) наукову новизну статті; можна скоротити, варто розширити, вказують (не вказують) перспективи подальшого розвитку досліджень (потрібне підкреслити).

Чи має робота практичне значення: так, ні, незначне, робота носить фундаментальний науковий характер (потрібне підкреслити).

Зауваження та рекомендації рецензента: ______________________________________________
У разі необхідності більш детальних зауважень рецензент може викласти їх на окремій сторінці
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Висновок про публікацію: стаття рекомендується для опублікування в журналі «Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля»; рекомендується з урахуванням виправлення недоліків; може бути опублікована після значного скорочення до розмірів короткого повідомлення; питання про публікацію має бути розглянутим після переробки; стаття не рекомендується до публікації (потрібне підкреслити).

Відомості про рецензента:
Прізвище, ініціали ____________________________________________
Посада, науковий ступінь: _____________________________________
Телефон _______________________________________

Дата Підпис _____________________________________