Правила для авторів

Редакція журналу “Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля” приймає до розгляду оригінальні, раніше не опубліковані наукові статті з актуальних питань теоретичної та прикладної метеорології, кліматичних і гідрологічних досліджень, здійснення моніторингу вод та атмосферного повітря, а також матеріали окремих досліджень із суміжних тематик, пов’язаних з вирішенням важливих кліматичних, метеорологічних та гідрологічних проблем, а також питань моніторингу, короткі повідомлення, матеріали з’їздів і конференцій, рецензії на книги.

Подані до редакції “Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля” рукописи проходять незалежне анонімне рецензування.

Рукописи, що не відповідають профілю журналу, мають низький науково–теоретичний рівень або які не повною мірою відповідають правилам для авторів, можуть бути відхилені.

Автори несуть повну відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.

Для публікації в журналі приймаються рукописи українською або англійською мовами.

Публікація статей в журналі безоплатна. Статті подаються на сайт журналу https://journal.uhmi.org.ua/ у електронній формі.

Вимоги до оформлення рукопису

Обсяг: оригінальних наукових статей – 15 сторінок (разом з резюме, таблицями та ілюстративним матеріалом), методологічних, проблемних і оглядових не більше ― 20 сторінок, коротких повідомлень, рецензій, матеріалів конференцій і з’їздів ― 5 сторінок.

Рукопис готується у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт ― 12, інтервал між рядками ― 1.

Структура статті

1.ІНФОРМАЦІЙНА частина містить наступні позиції: індекс УДК, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назва установи, де працює автор(и), із зазначенням відомчої підпорядкованості, адреси, телефона, E-mail. Якщо стаття має кілька авторів, то ім’я автора для листування позначається зірочкою.

НАЗВА СТАТТІ НАВОДИТЬСЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ.

У Резюме викладають положення відповідно до структури статті (мета, методи дослідження, результати, новизна), обсяг резюме українською мовою - до 1800 знаків, англійською - не менше 1800 знаків.

Ключові слова (не більше 5―6).

У статтях, підготовлених українською мовою, імена авторів, назва установи, назва статті, резюме та ключові слова додатково наводяться англійською мовою.


2.ТЕКСТОВА ЧАСТИНА РУКОПИСУ.

2.1.Текст статті має містити наступні рубрики:

 • Вступ (Детальна оцінка актуальних досліджень і публікацій, які містили проміжні результати або варіанти розв'язання даної проблеми/тематики. Виділення аспектів, які досі залишаються невирішеними. Мета даної публікації)
 • Матеріали і методи (для оригінальних статей)
 • Результати і їх обговорення
 • Висновки

2.2. Таблиці, картографічний та ілюстративний матеріал нумеруються, на них робляться посилання в тексті. Кількість ілюстрацій залежно від обсягу статті не має перевищувати 8―10.

Таблиці із заголовком і порядковим номером, розміщують одразу після посилання на них (після закінчення абзацу). Слід запобігати громіздких таблиць та таблиць, заповнених первинними даними.

Географічні карти і картосхеми не мають бути перенасиченими написами, перетинання назв і цифр недопустиме. Підписи на картах повинні добре читатись; слід зазначати масштаб та умовні позначення.

Вся графіка має бути комп’ютерною, виконаною в одному з форматів: TIFF, BMP, JPEG з роздільністю не менш 350 dpi.

Рисунки, графіки, схеми та ін. додатково подаються окремими файлами.


3.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ПОСИЛАНЬ

Бібліографічні описи у списку бібліографічних посилань наводять за бібліографічним стилем цитування APA style references. https://apastyle.apa.org

ДЖЕРЕЛА У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ НЕ НУМЕРУЮТЬ І ПОДАЮТЬ ЗА АБЕТКОЮ з абзацом (відступом від лівого краю) 0,5 см.

До списку не включаються видання, опубліковані в російській федерації та білорусі після 2014 року.

Для статей УКРАЇНСЬКОЮ мовою наводять ДВА списки використаних джерел: список використаних джерел мовою оригіналу (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference) та References – у перекладі англійською.

Для статей АНГЛІЙСЬКОЮ мовою подають ОДИН список використаних джерел — References, у якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом, а, наприклад, кириличним, арабським, китайським тощо, наводять у перекладі англійською мовою, зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела — [in Ukrainian], тощо.

Формат посилання на джерела в тексті Внутрішньотекстові поcилання подають у круглих дужках із зазначенням:
 • прізвища автора (якщо автор один) або перших слів назви праці (для видань без авторів), через кому року публікації і, за необхідності, через кому сторінок після скорочення "с." (укр. мовою) або "p." (англ. мовою). Назву праці можна скорочувати, а пропущені слова позначати знаком "три крапки"): (Surname, 2023), (Surname, 2023, p. 123), (Surname, 2023, pp. 12–34), (Title of the book …, 2023, р. 123), (Title of the …, 2023);
 • прізвища співавтора (якщо авторів не більше двох), року видання: (Surname 1 & Surname 2, 2023; Прізвище 1 та Прізвище 2, 2023);
 • прізвища лише першого співавтора (якщо авторів понад двоє), скорочення "та ін." або "et al.", року видання): (Surname 1 et al., 2023; Прізвище 1 та ін., 2023);
 • прізвища та ініціалів автора, року видання (якщо у статті є посилання на роботи авторів з однаковим прізвищем, опубліковані того самого року): (Surname, N., 2023);
 • прізвища автора, року видання першої роботи, року видання наступної роботи (якщо стаття містить посилання на роботи одного автора, опубліковані в різні роки прізвище автора не дублюють): (Surname, 2022, 2023);
 • прізвища автора, року видання, малої латинської літери після року видання (якщо стаття містить посилання на роботи одного автора, опубліковані того самого року): (Surname, 2023a, 2023b, 2023c);

Приклади оформлення бібліографічних описів
(за APA style references)

Книжкове видання:
Шаблон:
 • Прізвище, І. П. (рік публікації). Назва книги. Місто видання: Видавець.
 • Surname N. (Year). Title of the book. Publisher
Зразки:
 • Тведт, Т. (2013). Подорож у майбутнє води. Київ: Ніка-Центр.
 • Раціональне використання та відновлення водних ресурсів. (2016). за ред. В.П. Фещенка. Житомир.
 • Методичні вказівки до виконання робіт із дисципліни «Математичні методи в гідрометеорології». (2010). Упорядник О.І. Лук’янець. Київ: ВПЦ «Київський університет».
 • Kamzist, Zh.S., Shevchenko, O.L (2008). Hydrogeology of Ukraine. Kyiv: Firma Inkos. [in Ukrainian]
Для електронних книг або книг, які мають електронні версії, наприкінці бібліографічного опису зазначають URL
Зразки:
Стаття в журналі:
Шаблон:
 • Прізвище, І. П. (рік публікації). Назва статті. Назва журналу, номер тому (номер випуску), сторінки. URL
 • Surname N. (Year). The article title. The journal title, volume number (issue number), pages. URL
Зразки:
 • Самойлік, М.С., Молчанова, А.В. (2017). Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1-2, 88–91. http://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/86/120
 • Fraser, C.M., Kukuric, N., Dmitrieva, T., Dumont, A. (2023). Transboundary water cooperation under SDG indicator 6.5.2: disaggregating data to provide additional insights at the aquifer level. Water Policy, 25 (11), 1015–1034. https://doi.org/10.2166/wp.2023.026
 • Houser, C., Masters, G., Flanagan, M.P, Shearer, P.M. (2008). Determination and analysis of long wavelength transition zone structure using SS precursors. Geophys. J. Int., 174, 178–194.

Матеріали конференції, опубліковані у збірнику матеріалів конференції:
Шаблон:
 • Прізвище, І. П. (рік). Назва публікації. Прізвища редакторів збірника (ред.), Назва конференції. (Число, Місце проведення). (сторінки). Видавець або організатор. URL
 • Surname N. (Year). Title of the publication. In Editors' Last Names (Eds.), Title of the Conference. (Date, Place). (pages). Publisher. URL
Зразки:
 • Pigulevskiy, P.I., Shumlianska, L.A., Dubovenko, Yu.I., Svystun, V.K. (2019). The mantle disruptions by P-waves velocity gradients analysis under East of Ukrainian Shield. 18th Int. Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. (13–16 May 2019, Kyiv, Ukraine). (рр. 688-693). Отримано із http://www.earthdoc.org/publication/ publicationdetails/?publication=98574. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902151.
 • Khilchevskyi, V.K., Shevchenko, O.L., Plichko, L.V. (2023). Hydropolitical aspects in the field of water use. 17-th International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. (7-10 November 2023, Kyiv, Ukraine). European Association of Geoscientists & Engineers, Mon 23-051. (1–5). Ukraine: Kyiv.
 • Deuss, A., Andrews, J., Day, E. (2013). Seismic observations of mantle discontinuities and their mineralogical and dynamical interpretation. In: S.-I. Karato, (Eds.), Physics and Chemistry of Deep Earth. (11 Sept. 2013, Nevada) (рр. 287–323). USA: Wiley.

Нормативно-правові акти, стандарти:
Зразки:
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної служби геології та надр. (2011). Отримано 16 жовтня 2022 із http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/8102011%D1%80?test=XNLMf5x.qwJgbgGwZio6d/tNHI4Bgs80msh8Ie6
 • Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України. (2015). Отримано 16 жовтня 2018 із http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-%D0%BF
 • База топографічних даних. Каталог об’єктів і атрибутів: стандарт Мінагрополітики України. (2014). (СОУ 71.12-37-949:2014). Київ, Мінагрополітики України.
 • Geographic information – Methodology for features cataloging (2017). (DSTU ISO № 19110:2017). DP "UkrNDNTs".
 • On the establishment of the Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve. (2016). Decree of the President of Ukraine from April 26. 2016. №174. https://www.president.gov.ua/documents/1742016-19957 [in Ukrainian]

Автореферати дисертацій:
Шаблон:
 • Прізвище, І. П. (рік). Назва роботи. Автореф. дис. (канд./ д-ра / PhD) (галузь) наук: шифр спеціальності. Місце захисту, місто. URL (за наявності)
Зразки:
 • Дятел, О.О. (2019). Формування водообміну та його прогнозування в умовах техногенезу на меліорованих територіях Волинського Полісся. Автореф. дис. …канд. тех. наук: 06.01.02. Інститут водних проблем і меліорації НААН України, Київ.

Для кожного джерела потрібно зазначати DOI (за наявності).

Детальні вимоги та приклади оформлення бібліографічних описів можна також подивитися у: Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition та у Прикладах оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел. https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition


Про журнал ׀ Редколегія ׀ Етика ׀ Авторам ׀ Рецензентам ׀ Архів ׀ Контакти